Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dla pacjentów » Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POLO w Słupsku.

 

Dokumentacja medyczna jest własnością NZOZ POLO w Słupsku.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie pisemnego wniosku. Udostępnienie dokumentacji osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Formy udostępnienia:

  • do wglądu w NZOZ POLO,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
  • poprzez sporządzenie kopii dokumentacji medycznej